ATATÜRK İnkilapları Kronolojisi

ATATÜRK İnkilapları Kronolojisi

 •  5 Mart 1920’de Hilal-i Ahdar ismiyle kurulan cemiyetin Yeşilay olarak değiştirilmesi.
 •  1920’de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulması.
 •  1921’de öksüz ve yetim çocuklar için Himaye-i Etfal (Çocuk Esirgeme) Kurumu kurulması.
 •  1922’de Numune Hastaneleri kurulması.
 •  1 Kasım 1922 Saltanatın Kaldırılması.
 •  1923 ‘te Ankara Arkeoloji Müzesi kurulması.1923’te Türk Hilal-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti’nin kurulması.
 •  1923 Hekimlere Mecburi Hizmet Kanunu’nun çıkarılması.
 •  1923’te Seyr-i Sefain İdaresi’nin kurulması.
 •  29 Ekim 1923’ te Cumhuriyetin İlanı.
 •  1924’te Ankara Musiki Muallim Cemiyeti’nin kurulması.
 •  3 Mart 1924’te Halifeliğin Kaldırılması.
 •  3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 •  1925’te Kızılay Hemşire Okulu’nun kurulması.
 •  1925’te Ankara Hukuk Mektebi’nin açılması
 •  1925’te Türk Hava Kurumu’nun (Türk Tayyare Cemiyeti) kurulması.
 •  26 Ağustos 1924’te İş Bankası’nın kurulması.
 •  1924’te Tarım Kredi Birlikleri’nin kurulması.
 •  1925’te Aşar vergisi kaldırılması.
 •  1925’te Sanayi ve Maadin Bankası kurulması.
 •  1 Temmuz 1926’da Kabotaj Kanunu
 •  19 Ocak 1925’te çıkarılan Mükellefiyet-i Bedeniyye Kanunu25 Kasım 1925’te Şapka Kanunu’nun çıkarılması.
  30 Kasım 1925’te Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması. 26 Aralık 1925’te Miladi takvimin kabulü.22 Nisan 1925’te kethüdalıklar kaldırılarak Ticaret ve Sanayi Odaları’nın Kurulması Kanunu’nun çıkarılması.
 •  1926’da Emlak ve Eytam Bankası kurularak yoksulların ev almasının sağlanması.
 •  17 Şubat 1926’da Medeni Kanun’un kabulü.
 •  1 Mart 1926’da 1889 İtalyan Ceza Muhakeme Kanunu’ndan uyarlanan Türk Ceza Kanunu kabul edilir.
 •  2 Mart 1926 Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun
 •  ‘22 Nisan 1926’ da İsviçre’den Borçlar Kanunu’nun alınması.
 •  1927’de İsviçre’nin Nuechatel Kantonu’ndan alınan Hukuk Muhakemeleri Usulü yürürlüğü girmesi.
 •  1927’de modern anlamda nüfus sayımı yapılması.
 •  1927’de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılması.
 •  1927’de Devlet Demiryolları İdaresi kurulması.
 •  1927’de Etnoğrafya ve Resim Müzesi açılması.
 •  1927’de Devlet Demiryolları ve Limanları Genel Müdürlüğü kurulması.
 •  1 Kasım 1928’de Yeni Türk Harflerinin Kabulü.
 •  1929’da Almanya’dan uyarlanan Ceza Muhakemeleri Kanunu yürürlüğe girmesi.
 •  1929’da Tarım Kredi Kooperatifleri’nin açılması. Toprak Reformu’yla topraksız çiftçiye 20 yılda ödemek kaydıyla toprakdağıtılması.
 •  1929’da Deniz Ticareti Kanunu (Almanya’dan) ve İcra ve İflas Kanunu (İsviçre’den) yürürlüğe girmesi.
 •  1933’te Milli Hava Ulaştırma Teşkilatı’nın kurulması.
 •  1929’da Deniz Ticareti Yasası’nın çıkarılması.
 •  30 Ocak 1929 ‘da Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurulması.
 •  1930’da İstanbul Belediyesi Konservatuarı’nın ıslah edilmesi.
 •  1930’da TC Merkez Bankası’nın kurulması ve Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması.
 •  1930’da Kadınlara Belediye seçme seçilme haklarının verilmesi.
 •  1931’de Pulluk Kanunu çıkarılarak pulluk üreticilerine faizsiz kredi verilmesi.1 Nisan 1931’de okka, arşın, endaze gibi ağırlık ve uzunluk ölçülerinin kaldırılması.15 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması.
  19 Şubat 1932’de Halkevleri açılması
  12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu’nun Kurulması
  1934’te Kadınlara milletvekili seçme seçilme haklarının tanınması. 1933’de Kadınlara Muhtarlık hakkının verilmesi.

  1933’te İstanbul Üniversitesi’nin kurulması.
  1933’te Sümerbank, İller Bankası, Halkbank’ın kurulması.
  1933’te Ziraat Mektepleri ve Ziraat Fakültesi ve Veteriner Yüksek Okulu’nun açılması.

  1934’te Soyadı Kanunu’nun çıkarılması.

  1934-39 yılları arası I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanması.

 •  1934’te Ankara Hukuk Fakültesi’nin açılması.1934’te Kadınlara milletvekili seçme seçilme haklarının verilmesi.
 •  1935’te maden arama ve işletme çalışmaları için MTA’nın (Maden Tetkik Arama) kurulması.
 •  1936’da Ankara Milli Musiki ve Temsil Akademisi (Devlet Konservatuarı), Eğitmen Kursları’nın kurulması.
 •  1937’de Köy Eğitim Yurtları ile Dolmabahçe Sarayı’nda Resim ve Heykelcilik Müzesi açılması.
 •  1935’te Tarım Satış Kooperatifleri’nin kurulması.
 •  1937’de Denizyollarını güçlendirmek için Denizbank’ın kurulması.
 •  1938’de Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kurulması.
 •  1939’da ilk büyük ağır sanayi olan Karabük Demir- Çelik Fabrikası’nın açılması.