TÜRK TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ OLAYLAR

TÜRK TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ OLAYLAR

1. Tarihteki İlk Türk Devleti

Tarihteki İlk Türk Devleti Göktürk Devleti. Hükümdarlarından Mete Han zamanında en parlak ve güçlü günlerini yaşayan bu imparatorluk, Teoman tarafından MÖ 220 yılında kurulmuştur. Orta Asya toprakları üzerinde kurulan ilk Türk devleti olması ile bilinen imparatorluk, Türk boylarını ilk kez tek bayrak altında toplamayı başarmıştır.

2. Hükümdar Atilla

Attila, yıllarca Avrupa’ya hükmetmiş ve devletleri kendisinden korkutmuş Türk hükümdardır. Avrupa Hun İmparatorluğu’nun en büyük ve en tanınmış hükümdarıdır. 445 yılında devletin başına geçen Attila Avrupa üzerindeki hakimiyeti ve yaptığı seferlerle Avrupalılar arasında ”Tanrının Kırbacı” olarak adlandırılmıştır. Avrupa’ya korku saran hükümdar Attila’nın 453 yılında evlendiği eşi tarafından düğün gecesi zehirlenerek öldürüldüğü söylenmiştir. Mezarını bugün hiç kimse bilmemektedir. Cenazesine katılanların hepsi, mezarın yerini bildikleri için öldürülmüştür.

3. Kürşad Ayaklanması

Kürşad Ayaklanması, Türklerin ”Ya istiklal ya ölüm” ilkesinin tarih boyunca korunduğunun bir göstergesidir. Türklerin ilk bağımsızlık hareketlerinden birisi olarak zikredilmektedir. Göktürk Devleti’nin 630 yılında Çin egemenliği altına girmesiyle, birçok devlet görevlisi ve hanedan üyesi zincire vurulmuştur. 630-680 yılları arasındaki bu dönem Türklerin 50 senelik esareti olarak ifade edilir. Bu olay Çin kaynaklarında Chieh-she-shuai olarak bahsedilir. Kürşad Ayaklanması olarak bahsedilen olaya göre Chieh-she-shuai 639 yılında, Göktürk esaretine son vermek için topladığı 40 askeriyle, Çin imparatoruna suikast planı yapmıştır. Amaç, İmparatoru öldürerek Çin’i karıştırmak ve esir Göktürk hanedanı üyelerini kaçırarak Ötüken’de yeniden Göktürk Devleti’ni kurmaktır. Fakat işler yolunda gitmez, imparatorun öldürüleceği gece çok şiddetli bir fırtına kopar ve imparator o gece saraydan dışarı çıkmaz. Chieh-she-shuai planın açığa çıkması ve Türk esirlerin öldürülmesi riskini göz önünde bulundurarak, 40 askeriyle birlikte Chiu-ch’eng Sarayı’na saldırır. O gece sarayda adeta bir kıyım başlar. Chieh-she-shuai ve adamları hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar Çin askerine karşı koymayı başarır. Fakat dışarıdan gelen destekle birlikte Çin askerlerinin sayısı arttıkça artar. Çinliler artık karşı koyulamaz duruma gelince Chieh-she-shuai ve sağ kalan adamları atlarla kuzeye doğru kaçmaya çalışırlar. Arkalarından gelen Çin askerlerinin ve Chieh-she-shuai’ın fedailerinin bir çoğu Vey Nehri’ni geçmeye çalışırken boğulurlar. Nehri geçenlerde bir süre sonra yakalanır ve katledilirler. Chieh-she-shuai ismini Nihal Atsız, yazdığı romanında, okunmasının kolay olması için Kürşad olarak Türkçeleştirmiştir.

4. Kutalmışoğlu Süleyman Şah

Kutalmışoğlu Süleyman Şah ya da I.Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusudur ve 1075-1086 yılları arasında devlete hükmetmiştir. 1086 yılında yapılan Ayn Seylem Savaşı’nda at üstünden düşerek vefat ettiği söylenmiştir.

5. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Osmanlılar oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptular. Kayılar Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu’ya gelmişler. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından kendilerine yurtluk olarak verilen Ankara yakınlarındaki karacadağ yöresine yerleşmişlerdir. Osman Bey, Oguz asiretlerinin ittifakıyla basa geçtikten sonra, siyasi ve dini bakımdan Anadolu’nun en itibarli ve nüfuzlu tarikatleyinden Ahilerin mühim bir sahsiyeti olan Şeyh Edebalinin kızı ile evlenerek, gücünü arttırmıştır. Bundan sonra Osman Gazi, Bizansa karşı genişleme politikasini uygulayarak, İnegöl, Karacahisar ve Yarhisari ele geçirdi ve bölgenin mühim merkezlerinden olan Bileciği alarak 1299 yılında beyliğin merkezi yaptı. Bu tarih devletin kuruluş tarihi olarak kabul edilir.

6. Osmanlı Devleti’nin İlk Savaşı

Osmanlı devletinin ilk savaşı 1302 Bafeus Muharebesi (Koyunhisar Savaşı)’dır. Bu savaş tarihte Bizans ve Osmanlı arasındaki ilk çarpışmadır. Osmanoğulları beyliği 1299 yılında kurulmuştur ve ilk zaferini 1302 yılında Koyunhisar Savaşı sonucu, Bizans’a karşı kazanmıştır.

7. Osmanlı Devleti’nde İlk Padişah – I.Osman (Osman Bey)

I.Osman, Osman Gazi, Osman Bey ya da Osman Han, Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı’nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar.

8. Osmanlı Devleti’nde İlk Halife – I.Selim (Yavuz Sultan Selim)

I.Selim (Yavuz Sultan Selim), ilk Türk İslam halifesi ve Hâdim’ul Harameyn’uş Şerifeyn unvanına sahiptir.

9. Osmanlı Devleti’nde Tahta Uzun kalan Padişah – I.Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman)

I.Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman) Batıda Muhteşem Süleyman, Doğuda ise adaletli yönetimine atfen olarak bilinmektedir. 46 yıl boyunca padişahlık yapmıştır.

10. Osmanlı Devleti’nde Tahta Kısa Süre Kalan Padişah – V.Murad

V. Murad 93 gün boyunca tahtta kaldıktan sonra akli dengesinin bozulduğu gerekçe gösterilerek 31 Ağustos 1876 tarihinde padişahlık makamından indirilmiştir. Osmanlı tarihi boyunca en az süre yönetimde kalmış olan padişahtır.

11. Osmanlı Devleti’nde Son Halife – Abdülmecit Efendi

Osmanlılar devletinde son halife. TBMM tarafından 19 Kasım 1922’de halife seçildi.

12. Osmanlı Devleti’nde Son Padişah – VI.Mehmet Vahdettin

Osmanlı Devleti’nin son padişah ve son halifesidir.

13. Tarihteki 16 Büyük Türk Devleti

1. Büyük Hun İmparatorluğu
2. Batı Hun İmparatorluğu
3. Avrupa Hun İmparatorluğu
4. Ak Hun İmparatorluğu
5. Göktürk Kağanlığı
6. Avar Kağanlığı
7. Hazar Kağanlığı
8. Uygur Kağanlığı
9. Karahanlı Devleti
10. Gazne Devleti
11. Büyük Selçuklu Devleti
12. Harzemşahlar Devleti
13. Altın Orda Devleti
14. Timur İmparatorluğu
15. Babür İmparatorluğu
16. Osmanlı Devleti

14. Tarih Boyunca Türklerin Kullandığı Alfabeler

1. Göktürk Alfabesi
2. Uygur Alfabesi
3. Arap Alfabesi
4. Kiril Alfabesi
5. Latin Alfabesi

15. Fatih’in İstanbul’u Fethettiği Yaş

Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında 21 yaşındayken İstanbul’u fethetmiştir. Arif Nihat Asya’nın Fetih Marşı şiirinde dediği gibi ”Fatih’in İstanbul’u Fethettiği yaştasın” hitabı, 21 yaşındaki herkesin üstüne alınması gereken bir nutuktur.

16. İstiklal Marşımız

1921 yılında Kurtuluş Savaşı ruhunun benimsenmesi için Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) öncülüğünde bir şiir yarışması başlatılmıştır. Bu yarışmaya 724 şiir katılmıştır. Mehmet Akif Ersoy ilk başta, yarışmada birinci seçilecek şiire para ödülü verildiği için katılmak istememiştir. Fakat dönemin Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Hamdullah Suphi Tanrıöver’in ısrarlarıyla şiirini yarışmaya göndermiştir. Yapılan elemeler sonucunda Mehmet Akif Ersoy’un şiiri oy çoğunluğuyla birinci seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından alkışlar eşliğinde ve coşkuyla okunarak İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Daha sonra 1922 yılında Osman Zeki Üngör tarafından, günümüz şeklince bestelenmiştir. Marşın orkestrasyonunu Edgar Manas yapmıştır. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nın Türk milletinin bir eseri olduğunu söylemiştir.

Mehmet Akif Ersoy bu sözü söylemiştir; “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.”

17. Türk Tarihindeki Anayasalar

1. Sened-i İttifak (1808)
2. Tanzimat Fermanı (1839)
3. Islahat Fermanı (1856)
4. I.Meşrutiyet (1876)
5. II.Meşrutiyet (1908)
6. Teşkilat-ı Esasiye (1921 Anayasası)
7. 1924 Anayasası
8. 1961 Anayasası
9. 1982 Anayasası