Türklerin Anayurdu

Türklerin anayurdu, Türklerin tarih sahnesine çıkışları Orta Asya’dır. Orta Asya’nın sınırları; Doğuda Kingan Dağları, Batıda Hazar Denizi, Güneyde Himalaya Dağları, Kuzeyde Sibirya’dır.

İlk Türklerin Göçleri

İlk Türklerin Göçleri

Kuzeye Gidenler; Sibirya’ya, Doğuya Gidenler; Çin ve Uzakdoğu ülkelerine, Güneye Gidenler; Hindistan, Afganistan ve Çin’e, Batıya Gidenler; İki yol izlememişlerdir. Bir kısmı Hazar Denizinin kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyine ve Avrupa’ya; Diğer kısmı ise Hazar Denizinin güneyinden İran, Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu’ya göç etmişlerdir.

Göçlerin Nedenleri

İlk Türklerin Göçleri

1. Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı
2. Olumsuz iklim şartları (Kuraklık, şiddetli kışlar vs)
3. Kendi aralarında ve diğer kavimlerle olan mücadeleler
4. Salgın hastalıklar
5. Türklerin Cihan hakimiyeti düşüncesi (Güneşin doğduğu yerden, battığı yere kadar her yeri fethetme arzusu)

Göçlerin Sonuçları

1. Orta Asya kültür ve Medeniyeti dünyanın değişik bölgelerine taşınmıştır
2. Göç etmeyip, Orta Asya’da kalan Türkler, ilk Türk Devleti olan “Asya Hun Devleti”ni kurmuşlardır.
3. Göç eden Türk boyları gittikleri yerlerde yeni Türk Devletleri kurarlarken, oralardaki bazı
devletleri de yıktılar.

Türk Adının Anlamı ve Önemi

Ziya Gökalp’e göre; Töre kelimesinden gelir. Buna göre Türk demek “Türeli=Nizamlı, geleneklerine bağlı” demektir.

Danimarkalı Bilgin WAMBERY’e göre Türemekten (Türük) gelir. Buna göre Türk demek “Türemiş, Çoğalmış” demektir.

Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügatıt Türk” adlı eserinde Türk demek “Olgunluk Çağı” demektir.

Genel olarak Türk demek, Güçlü, Kuvvetli” manasında kabul edilir.